Δήλωση Ιδιωτικότητας

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της εφαρμογής ΣΙΣΥΦΟΣ.


Για να μπορεί ο ΣΙΣΥΦΟΣ να προσφέρει προσωποποιημένες υπηρεσίες αλλά και για λόγους ασφάλειας, χρησιμοποιεί cookies, συλλέγει και επεξεργάζεται συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους χρήστες του.

Παράλληλα, ως εργαλείο οργάνωσης και διοίκησης της Σχολικής Μονάδας καταγράφει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές, της εκάστοτε σχολικής μονάδας στην οποία εγκαθίσταται τοπικά, προκειμένου αυτά να εισάγονται ενιαία και ομοιόμορφα στην πλατφόρμα Myschool όπως αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, διατηρούνται μόνο κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους όλα τα δεδομένα του προηγούμενου έτους διαγράφονται.

 1. Η εφαρμογή ΣΙΣΥΦΟΣ δεσμεύεται :

  • Να επεξεργάζεται νόμιμα, αντικειμενικά και με διαφάνεια μόνο τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάθε ορισμένη διαδικασία επεξεργασίας. Κάθε επεξεργασία θα είναι συμβατή με το σκοπό αυτής.

  • Να μην συλλέγει και να μην υποβάλλει σε αθέμιτη επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από εκείνους που γνωστοποιούνται στο παρόν ενημερωτικό έντυπο.

  • Να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζοντας τις αρχές της ελαχιστοποίησης των ζητούμενων και τηρούμενων δεδομένων (data minimisaton) και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης αυτών στο ελάχιστο αναγκαίο διάστημα.

 2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

  • Η εφαρμογή ΣΙΣΥΦΟΣ αναπτύχθηκε και εξελίσσεται με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για το Σχολείο και κυρίως για το πολύπαθο δημόσιο ελληνικό σχολείο. Δεν είναι εμπορική εφαρμογή και δεν υπάρχει οικονομικό όφελος από αυτόν. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 , είναι η εκάστοτε σχολική μονάδα, συλλογικά, εν προκειμένω το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ που εδρεύει στη διεύθυνση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 12,Τ.Κ. 10436 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ, GREECE και φέρει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα δυνάμει του Νόμου.

  • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των δεδομένων που τηρούνται στο ψηφιακό του αρχείο εφαρμόζοντας τις αρχές της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν να ενημερώνεται το υποκείμενο για την ύπαρξη των πράξεων επεξεργασίας και τους σκοπούς αυτής.

  • Με το παρόν ενημερωτικό έντυπο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους ο ΣΙΣΥΦΟΣ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και περιγράφονται τα αντίστοιχα.

 3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εκάστοτε σχολικής μονάδας ή τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της εφαρμογής ΣΙΣΥΦΟΣ ως ακολούθως:

  α) Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Σχολικής Μονάδας, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : mail@epal.att.sch.gr

  β) Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση : ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 12,Τ.Κ. 10436 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ, GREECE

  γ) Μέσω της ιστοσελίδας : http://epal-athin.att.sch.gr

  δ) Για τον ΥΠΔ της εφαρμογής μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : dpo@sisyphos.gr και μέσω της ιστοσελίδας www.sisyphos.gr

 4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (αναφέρονται στο παράρτημα υπ’ αρίθμ. 1) υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον ακόλουθο σκοπό :

  Όσον αφορά στους Γονείς και Κηδεμόνες :

  • ενημέρωση για γενικά θέματα που αφορούν στη σχολική μονάδα (στοιχεία επικοινωνίας κ.ά.)

  • Ενημέρωση για θέματα της σχολικής μονάδας που αφορούν ειδικά στον εκάστοτε μαθητή (σε ποια τμήματα ανήκει, ποιος είναι ο υπεύθυνος καθηγητής του, ποιοι καθηγητές διδάσκουν τα μαθήματα που παρακολουθεί, το ωρολόγιο πρόγραμμα).

  • ενημέρωση για την πορεία των διδασκαλιών του κάθε μαθήματος (από το βιβλίο διδαχθείσας ύλης) και για το περιεχόμενο της κάθε διδασκαλίας.

  • ενημέρωση για την πρόοδο του μαθητή σε κάθε μάθημα με προσωπικές παρατηρήσεις από τον καθηγητή του μαθήματος.

  • άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση για τις απουσίες και τις ποινές που έχουν επιβληθεί στο μαθητή.

  • ενημέρωση από το ημερολόγιο της σχολικής μονάδας για τα προγραμματισμένα συμβάντα αλλά και τα διαγωνίσματα που τον αφορούν.

  • ενημέρωση για τις ημέρες και τις ώρες που οι διδάσκοντες καθηγητές μπορούν να δεχτούν τους γονείς για ενημέρωση.

  • άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές και τη σχολική μονάδα.

  • συμμετοχή σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες/εκλογές.

  • αποστολή καθημερινά, κατόπιν συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα και μέσω του δηλωθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικών δελτίων με όλα τα συμβάντα που αφορούν στο μαθητή (απουσίες, ποινές, σχόλια καθηγητών, συμβάντα ημερολογίου).

  Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς :

  • ενημέρωση για θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας που τους αφορούν (τις διδασκαλίες, το ωρολόγιο πρόγραμμά, τους μαθητές για τους οποίους είναι υπεύθυνοι).

  • καταχώρηση του περιεχομένου της κάθε διδασκαλίας που πραγματοποίησαν και τυχόν εργασίες που τη συνοδεύουν.

  • καταχώρηση παρατηρήσεων για την πρόοδο του κάθε μαθητή σε κάθε μάθημα που διδάσκουν.

  • καταχώρηση της αξιολόγησης των μαθητών.

  • δημιουργία κριτηρίων περιγραφικής αξιολόγησης.

  • καταχώρηση απουσιών στις διδασκαλίες τους (εντός της τάξης κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή ετεροχρονισμένα).

  • ενημέρωση για τις απουσίες, αυτές που οι ίδιοι έχουν καταχωρήσει ή για τις απουσίες όλης της σχολικής μονάδας.

  • υποβολή αίτησης δικαιολόγησης η/και διαγραφής απουσιών.

  • καταχώρηση ημέρας και ώρας διαθεσιμότητάς τους για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.

  • επικοινωνία με τους μαθητές τους, τους συναδέλφους τους και τη σχολική μονάδα.

  • παρακολούθηση και έλεγχος των στοιχείων, των απουσιών και των αξιολογήσεων των μαθητών.

  • εξαγωγή απουσιών και βαθμών στην κατάλληλη μορφή προκειμένου αυτά να εισαχθούν στην πλατφόρμα Myschool.

  • προγραμματισμός και κοινοποίηση συμβάντων, διαγωνισμάτων, εξετάσεων και ανάρτηση αυτών στο ημερολόγιο της σχολικής μονάδας.

  • οργάνωση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών/εκλογών.

  • επιβολή ποινών και ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων γι αυτές.

  Όσον αφορά στη Διεύθυνση του σχολείου :

  • αποτύπωση της εικόνας της σχολικής μονάδας στο σύστημα (στοιχεία σχολείου, μαθητές, καθηγητές, τμήματα, αίθουσες, ποινές, διδακτικές ώρες, αργίες, μαθήματα, κριτήρια αξιολόγησης, υπεύθυνοι τμημάτων κ.ά.).

  • παραμετροποίηση, έλεγχος και διαχείριση του συστήματος (λογαριασμοί χρηστών, παράμετροι συστήματος, έλεγχος συστήματος, ενημέρωση συστήματος, λήψη αντιγράφου ασφαλείας ενιαύσιας διάρκειας (backup), ρυθμίσεις Email-SMS κ.ά).

  • επικαιροποίηση στοιχείων από την πλατφόρμα Myschool (στοιχεία μαθητών, κατανομή μαθητών σε τμήματα, ποινές).

  • εισαγωγή του ωρολογίου προγράμματος (ASC Timetables).

  • διαχείριση των ωρολογίων προγραμμάτων.

  • επικοινωνία με όλη τη σχολική κοινότητα με αποστολή ατομικών ή/και μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

  • ορισμός περιόδων αξιολόγησης και έλεγχος της καταχώρησης της αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς.

  • διαχείριση και δικαιολόγηση απουσιών.

  Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

  Τα ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή όταν ο χρήστης επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος «θυμάται» τις ενέργειές και τις προτιμήσεις του χρήστη για ένα χρονικό διάστημα.

  Ο ΣΙΣΥΦΟΣ αποθηκεύει δύο cookies ήτοι: 1) για να αναγνωρίζει ότι ο χρήστης έχει αποδεχτεί τη χρήση των cookies και της πολιτικής απορρήτου (διάρκειας έξι μηνών) και 2) αναγνωριστικό σύνδεσης για να αναγνωρίζει το χρήστη ως εγγεγραμμένο, μετά την σύνδεσή (log in) και να προσφέρει προσωποποιημένες υπηρεσίες (λήξη με την αποσύνδεση).

  Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να βρείτε εδώ : aboutcookies.org

 5. Λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη :

  Για λόγους ασφαλείας αλλά και στατιστικής μελέτης της χρήσης του συστήματος,ο ΣΙΣΥΦΟΣ καταγράφει σε κάθε σύνδεση ή αποτυχημένη προσπάθεια σύνδεσης τα παρακάτω :

  • Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, την ηλεκτρονική διεύθυνση (διεύθυνση IP) του χρήστη, την ακριβή ημερομηνία και ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης.

  • Αν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής λόγω εσφαλμένων διαπιστευτηρίων, την ηλεκτρονική διεύθυνση (διεύθυνση IP) του χρήστη, το όνομα του χρήστη και την ακριβή ημερομηνία και ώρα προσπάθειας σύνδεσης.

  Ο ΣΙΣΥΦΟΣ συμβάλλοντας στη λειτουργία της σχολικής μονάδας αποθηκεύει και επεξεργάζεται απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1. Ο ΣΙΣΥΦΟΣ δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα που είναι σε θέση να αποκαλύψουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

  Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην αποθήκευση και στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μια σχολική μονάδα ως και για το πως ο ΣΙΣΥΦΟΣ συμβάλει σε αυτό, μπορείτε να απευθύνεστε στον ορισθέντα Υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του ΣΙΣΥΦΟΥ στη σχολική μονάδα.

 6. Η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν είναι η ακόλουθη :

  1. Άρθρο 6 παρ. 1α του ΓΚ ΕΕ 679/2016 με την οποία οι γονείς και κηδεμόνες χορηγούν τη συναίνεση τους για την ως άνω επεξεργασία.

  2. Αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων με τις οποίες αποφασίζεται η έγκριση της, ανά σχολικό έτος, χρήσης της πλατφόρμας

  3. Κάθε άλλη σχετική νομοθεσία η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας όπως λαμβάνεται και ισχύει.

 7. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλονται στην πλατφόρμα ΣΙΣΥΦΟΣ θα τηρούνται για χρονική διάρκεια ενός σχολικού έτους ήτοι μέχρι και την 31η Αυγούστου του εκάστοτε έτους. Την ως άνω ημερομηνία διαγράφονται αυτόματα, με ευθύνη του Υπευθύνου, προκειμένου να είναι έτοιμος προς χρήση για το επόμενο σχολικό έτος.

 8. Τα δικαιώματα σας που αφορούν στην πρόσβαση και στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί ο ΣΙΣΥΦΟΣ (αρθρ. 15, ΓΚ ΕΕ 679/2016)

  2. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 16, ΓΚ ΕΕ 679/2016)

  3. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 17, ΓΚ ΕΕ 679/2016)

  4. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 18, ΓΚ ΕΕ 679/2016)

  5. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 20, ΓΚ ΕΕ 679/2016)

  Τα ως άνω αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν επικοινωνίας με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους – διαχειριστές του ΣΙΣΥΦΟΥ όπως αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό έντυπο, ή μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της σχολικής μονάδας.

 9. Δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων των άρθρων 51 επ. ΓΚ ΕΕ 679/2016

  Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 51 επ.ΓΚ ΕΕ 679/2016, ενώπιον της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr) ή οποιασδήποτε άλλης συναρμόδιας Αρχής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.Παράρτημα Ι

Πίνακες και πεδία εισαγωγής στοιχείων της εφαρμογής ΣΙΣΥΦΟΣ

Δομή πίνακα “απουσία μαθητή” (absence)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
absence_date date Ημερομηνία απουσίας
posted_when datetime Ημερομηνία καταχώρισης απουσίας
post_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καταχωριστή καθηγητή
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή
card_id int(11) Αναγνωριστικό διδασκαλίας
absence_reason_id int(11) Αναγνωριστικό λόγου απουσίας
comments varchar(255) Σχόλια
justified tinyint(1) Δικαιολογημένη (Ναι/Όχι)
justified_when datetime Ημερομηνία και ώρα δικαιολόγησης
justified_comments varchar(255) Σχόλια δικαιολόγησης
counts tinyint(1) Μετράει (Ναι/Όχι)
justified_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που δικαιολόγησε την απουσία
justified_reason_id int(11) Αναγνωριστικό λόγου δικαιολόγησης

Δομή πίνακα “ψηφοφορία” (ballot)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
name varchar(255) Όνομα
description varchar(1000) Περιγραφή
start_date date Ημερομηνία έναρξης
start_time time Ώρα έναρξης
end_date date Ημερομηνία λήξης
end_time time Ώρα λήξης
max_numb_of_choices int(11) Μέγιστος αριθμός επιλογών
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που δημιούργησε την ψηφοφορία
is_active tinyint(1) Ενεργή ψηφοφορία (Ναι/Όχι)
is_anonymous tinyint(1) Ανώνυμη/Επώνυμη (Ναι/Όχι)
is_shared tinyint(1) Εμφάνιση στους καθηγητές (Ναι/Όχι)
display_results tinyint(1) Εμφάνιση αποτελεσμάτων (Ναι/Όχι)
create_notification tinyint(1) Αυτόματη δημιουργία ειδοποιήσεων για τους συμμετέχοντες μαθητές/γονείς
calendar_event_id int(11) Αναγνωριστικό συμβάντος ημερολογίου

Δομή πίνακα “υποψηφιότητα” (ballot_choice)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
ballot_id int(11) Αναγνωριστικό ψηφοφορίας
name varchar(512) Όνομα
description text Περιγραφή
student_id int(11) Αναγνωριστικό υποψήφιου μαθητή
hierarchy int(11) Θέση στο ψηφοδέλτιο

Δομή πίνακα “ψηφοδέλτιο” (ballot_paper)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
ballot_id int(11) Αναγνωριστικό ψηφοφορίας
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή (μόνο σε περίπτωση επώνυμης ψηφοφορίας)
is_parent tinyint(1) Γονέας/Μαθητής (Ναι/Όχι)
added_at datetime Χρονοσφραγίδα προσθήκης

Δομή πίνακα “ψήφος” (ballot_vote)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
ballot_paper_id int(11) Αναγνωριστικό ψηφοδελτίου
ballot_choice_id int(11) Αναγνωριστικό επιλογής

Δομή πίνακα “ψηφοφόρος” (ballot_voter)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
ballot_id int(11) Αναγνωριστικό ψηφοφορίας
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή
voted tinyint(1) Ψήφισε (Ναι/Όχι)
voted_at datetime Ημερομηνία και ώρα που ψήφισε
is_parent tinyint(1) Γονέας/Μαθητής (Ναι/Όχι)

Δομή πίνακα “συμβάν ημερολογίου” (calendar_event)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
title varchar(100) Τίτλος
description varchar(1000) Περιγραφή
allDay tinyint(1) Ολοήμερο (Ναι/Όχι)
start_date date Ημερομηνία έναρξης
end_date date Ημερομηνία λήξης
start_time time Ώρα έναρξης
end_time time Ώρα λήξης
color varchar(30) Χρώμα μορφοποίησης
backgroundColor varchar(30) Χρώμα μορφοποίησης
borderColor varchar(30) Χρώμα μορφοποίησης
textColor varchar(30) Χρώμα μορφοποίησης
is_exam tinyint(1) Πρόκειται για διαγώνισμα (Ναι/Όχι)
is_test tinyint(1) Πρόκειται για Τεστ (Ναι/Όχι)
is_ballot tinyint(1) Πρόκειται για ψηφοφορία (Ναι/Όχι)
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που δημιούργησε το συμβάν
location varchar(255) Περιοχή
exam_class_id int(11) Τμήμα διαγωνίσματος
exam_subject_id int(11) Μάθημα διαγωνίσματος

Δομή πίνακα “διδασκαλία” (card)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
valid_from date Ημερομηνία έναρξης ισχύος
subject_id int(11) Αναγνωριστικό μαθήματος
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό διδάσκοντα καθηγητή
class_id int(11) Αναγνωριστικό τμήματος
classroom_id int(11) Αναγνωριστικό αίθουσας
day_id int(11) Αναγνωριστικό ημέρας
period_id int(11) Αναγνωριστικό διδακτικής ώρας

Δομή πίνακα “τμήμα” (class)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
name varchar(100) Όνομα
short_name varchar(50) Συντομογραφία
grade_id int(11) Αναγνωριστικό τάξης
post_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή καταχωριστή απουσιών

Δομή πίνακα “σχόλιο” (comment)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή που αφορά το σχόλιο
subject_id int(11) Αναγνωριστικό μαθήματος
teacher_comments text Προσωπικά σχόλια καθηγητή
student_comments text Σχόλια για το μαθητή/γονέα
post_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που τροποποίησε τελευταίος τα σχόλια
changed_at datetime Χρονοσφραγίδα τελευταίας τροποποίησης
hide_to_student tinyint(1) Εμφάνιση σχολίων στον μαθητή (Ναι/Όχι)
student_viewed_at datetime Χρονοσφραγίδα εμφάνισης στο μαθητή
parent_viewed_at datetime Χρονοσφραγίδα εμφάνισης στο γονέα
student_comments_changed_at datetime Χρονοσφραγίδα τελευταίας τροποποίησης

Δομή πίνακα “γενικό κριτήριο” (critirion_general)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
name varchar(255) Όνομα
description varchar(255) Περιγραφή
grade_id int(11) Αναγνωριστικό τάξης
speciality_id int(11) Αναγνωριστικό ειδικότητας
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που δημιούργησε το κριτήριο

Δομή πίνακα “ειδικό κριτήριο” (critirion_special)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
name varchar(255) Όνομα
description varchar(255) Περιγραφή
hierarchy int(11) Θέση στην ιεραρχία
critirion_general_id int(11) Αναγνωριστικό συσχετιζόμενου γενικού κριτηρίου
is_editable tinyint(1) Τροποποιήσημη περιγραφή(Ναι/Όχι)

Δομή πίνακα “περιγραφή κριτηρίου” (critirion_special_level)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
name varchar(255) Όνομα
description text Περιγραφή
hierarchy int(11) Θέση στην ιεραρχία
critirion_special_id int(11) Αναγνωριστικό συσχετιζόμενου ειδικού κριτηρίου

Δομή πίνακα “εμαιλ” (email)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
sender_id int(11) Αναγνωριστικό αποστολέα καθηγητή
sent_at datetime Χρονοσφραγίδα αποστολής
email_address varchar(255) Ηλεκτρονική διεύθυνση παραλήπτη
email_subject varchar(255) Θέμα μηνύματος
email_text text Περιεχόμενο μηνύματος
fail_code tinyint(4) unsigned Κωδικός αποτυχημένης αποστολής
fail_comments varchar(255) Σχόλια αποτυχημένης αποστολής
student_id int(11) Αναγνωριστικό παραλήπτη μαθητή
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό παραλήπτη καθηγητή

Δομή πίνακα “αίτημα διαγραφής απουσίας” (justification_request)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
absence_id int(11) Αναγνωριστικό απουσίας
post_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό αιτούντα καθηγητή
justification_request_reason_id int(11) Αναγνωριστικό λόγου αίτησης
comments varchar(255) Σχόλια αίτησης
added_when datetime Χρονοσφραγίδα προσθήκης αιτήματος
proceeded tinyint(1) Διεκπεραιώθηκε (Ναι/Όχι)
proceeded_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που το διεκπεραίωσε
proceeded_comments varchar(255) Σχόλια έγκρισης/απόρριψης
proceeded_when datetime Χρονοσφραγίδα διεκπεραίωσης

Δομή πίνακα “βαθμός” (mark)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
value decimal(4,1) Βαθμός - Τιμή
added_when timestamp Χρονοσφραγίδα προσθήκης/ενημέρωσης βαθμού
grading_period_id int(11) Αναγνωριστικό βαθμολογικής περιόδου
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή
subject_id int(11) Αναγνωριστικό μαθήματος
post_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που πρόσθεσε/ενημέρωσε το βαθμό
class_id int(11) Αναγνωριστικό τμήματος
published tinyint(1) Κλειδωμένο (Ναι/Όχι)
comments text Σχόλια για το βαθμό

Δομή πίνακα “περιγραφή κριτηρίου βαθμού” (mark_critirion_special_level)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
mark_id int(11) Αναγνωριστικό βαθμού
critirion_special_id int(11) Αναγνωριστικό ειδικού κριτηρίου
critirion_special_level_id int(11) Αναγνωριστικό περιγραφής ειδικού κριτηρίου
custom_description text Προσαρμοσμένη περιγραφή

Δομή πίνακα “ειδοποίηση” (notification)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
added_at datetime Χρονοσφραγίδα προσθήκης
type_id int(11) Αναγνωριστικό τύπου ειδοποίησης
content text Περιεχόμενο
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή
is_parent tinyint(1) Απευθύνεται σε Γονέα/Μαθητή (Ναι/Όχι)
pending tinyint(1) Σε εκκρεμότητα (Ναι/Όχι)
email_id int(11) Αναγνωριστικό email
associated_id int(11) Συσχετιζόμενο αναγνωριστικό ενέργειας
occurred_at datetime Χρονοσφραγίδα συμβάντος

Δομή πίνακα “ποινή” (penalty)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που επέβαλε την ποινή
date_enforced date Χρονοσφραγίδα επιβολής
date_added timestamp Χρονοσφραγίδα προσθήκης
type varchar(255) Τύπος
reason text Λόγος
carrier varchar(255) Φορέας επιβολής
period_id int(11) Αναγνωριστικό διδακτικής ώρας
post_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που καταχώρησε την ποινή
apology text Απολογία μαθητή
after_referral tinyint(1) Μετά από παραπομπή(Ναι/Όχι)
modifier_teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που τροποποίησε την ποινή
modified_at datetime

Δομή πίνακα “πραγματοποιηθείσα διδασκαλία” (registered_card)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
card_date date Ημερομηνία διδασκαλίας
posted_when datetime Χρονοσφραγίδα καταχώρισης
card_id int(11) Αναγνωριστικό διδασκαλίας
comments text Σχόλια
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή που καταχώρησε τη διδασκαλία
no_lesson tinyint(1) Δεν πραγματοποιήθηκε το μάθημα (Ναι/Όχι)
prime tinyint(1) Πρωτεύουσα εγγραφή (για τις συνδιδασκαλίες Ναι/Όχι)

Δομή πίνακα “SMS” (sms)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
sender_id int(11) Αναγνωριστικό αποστολέα καθηγητή
sent_at datetime Χρονοσφραγίδα αποστολής
phone_number varchar(20) Αριθμός τηλεφώνου
sms_text varchar(255) Κείμενο μηνύματος
gateway_id int(11) Αναγνωριστικό πύλης αποστολής
code varchar(50) Αναγνωριστικό μηνύματος
state tinyint(4) unsigned Κατάσταση μηνύματος (εστάλη/παραδόθηκε/απέτυχε)
state_changed_at datetime Χρονοσφραγίδα τροποποίησης κατάστασης
remarks varchar(255) Σχόλια αποστολής
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή παραλήπτη
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό καθηγητή παραλήπτη

Δομή πίνακα “μαθητής” (student)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
name varchar(100) Όνομα
surname varchar(100) Επώνυμο
fathers_name varchar(100) Όνομα παρατηρήσεων
mothers_name varchar(100) Όνομα μητρός
mothers_surname varchar(100) Γένος
registration_number varchar(100) Αριθμός μητρώου
gender varchar(10) Φύλο
birth_date date Ημερομηνία γέννησης
phone1 varchar(30) Τηλέφωνο 1 μαθητή
phone2 varchar(30) Τηλέφωνο 2 μαθητή
mobile varchar(30) Κινητό τηλέφωνο μαθητή
email varchar(100) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαθητή
street varchar(100) Οδός/Αριθμός διαμονής μαθητή
area varchar(100) Περιοχή διαμονής μαθητή
zipcode varchar(10) Ταχυδρομικός κώδικας διαμονής μαθητή
city varchar(100) Πόλη διαμονής μαθητή
parent_name varchar(100) Όνομα κηδεμόνα
parent_surname varchar(100) Επώνυμο κηδεμόνα
parent_phone1 varchar(30) Τηλέφωνο 1 κηδεμόνα
parent_phone2 varchar(30) Τηλέφωνο 2 κηδεμόνα
parent_phone3 varchar(45) Τηλέφωνο 3 κηδεμόνα
parent_email varchar(100) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κηδεμόνα
parent_street varchar(100) Οδός/Αριθμός διαμονής κηδεμόνα
parent_area varchar(100) Περιοχή διαμονής κηδεμόνα
parent_zipcode varchar(10) Ταχυδρομικός κώδικας διαμονής κηδεμόνα
speciality_id int(11) Αναγνωριστικό ειδικότητας
grade_id int(11) Αναγνωριστικό τάξης
teacher_id int(11) Αναγνωριστικό υπεύθυνου καθηγητή
user_id varchar(25) Όνομα χρήστη μαθητή
parent_user_id varchar(25) Όνομα χρήστη γονέα
prev_an_justified_absences int(11) Αδικαιολόγητες απουσίες εκτός συστήματος
prev_justified_absences int(11) Δικαιολογημένες απουσίες εκτός συστήματος
has_left_school tinyint(1) Έχει εγκαταλείψει το σχολείο (Ναι/Όχι)
advisor_id int(11) Αναγνωριστικό σύμβουλου καθηγητή
new_absence_notification tinyint(1) Δήλωση μαθητή για την αποστολή ειδοποιήσεων νέων απουσιών
justify_absence_notification tinyint(1) Δήλωση μαθητή για την αποστολή ειδοποιήσεων δικαιολόγησης απουσιών
delete_absence_notification tinyint(1) Δήλωση μαθητή για την αποστολή ειδοποιήσεων διαγραφής απουσιών
new_penalty_notification tinyint(1) Δήλωση μαθητή για την αποστολή ειδοποιήσεων νέων ποινών
update_comment_notification tinyint(1) Δήλωση μαθητή για την αποστολή ειδοποιήσεων ενημέρωσης σχολίων καθηγητή
parent_new_absence_notification tinyint(1) Δήλωση κηδεμόνα για την αποστολή ειδοποιήσεων νέων απουσιών
parent_justify_absence_notification tinyint(1) Δήλωση κηδεμόνα για την αποστολή ειδοποιήσεων δικαιολόγησης απουσιών
parent_delete_absence_notification tinyint(1) Δήλωση κηδεμόνα για την αποστολή ειδοποιήσεων διαγραφής απουσιών
parent_new_penalty_notification tinyint(1) Δήλωση κηδεμόνα για την αποστολή ειδοποιήσεων νέων ποινών
parent_update_comment_notification tinyint(1) Δήλωση κηδεμόνα για την αποστολή ειδοποιήσεων ενημέρωσης σχολίων καθηγητή
group_absence_notification tinyint(1) Δήλωση για την ομαδοποίηση των ειδοποιήσεων των νέων απουσιών
group_new_absence_notification tinyint(1) Δήλωση μαθητή για την ομαδοποίηση των ειδοποιήσεων των νέων απουσιών
parent_group_new_absence_notification tinyint(1) Δήλωση γονέα για την ομαδοποίηση των ειδοποιήσεων των νέων απουσιών
new_calendar_event_notification tinyint(1) Δήλωση μαθητή για την αποστολή ειδοποιήσεων νέων συμβάντων ημερολογίου
parent_new_calendar_event_notification tinyint(1) Δήλωση κηδεμόνα για την αποστολή ειδοποιήσεων νέων συμβάντων ημερολογίου

Δομή πίνακα “κατανομή μαθητή σε τμήμα” (student_class)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
new_id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
class_id int(11) Αναγνωριστικό τμήματος
student_id int(11) Αναγνωριστικό μαθητή

Δομή πίνακα “καθηγητής” (teacher)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
short_name varchar(50) Συντομογραφία
name varchar(100) Όνομα
surname varchar(100) Επώνυμο
gender varchar(10) Φύλο
fathers_name varchar(100) Όνομα πατρός
phone1 varchar(30) Τηλέφωνο 1
phone2 varchar(30) Τηλέφωνο 2
mobile varchar(30) Κινητό τηλέφωνο
email varchar(100) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
web_page varchar(200) Ιστοσελίδα
teaching_field_id int(11) Αναγνωριστικό ειδικότητας
user_id varchar(25) Αναγνωριστικό συνδεδεμένου χρήστη
comments_for_students varchar(255) Δήλωση καθηγητή για τις ημέρες και ώρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων
sms_limit int(11) Όριο μηνυμάτων για ενημέρωση κηδεμόνα
accept_email_from_students tinyint(1) Δήλωση καθηγητή εάν επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία από κηδεμόνες και μαθητές (Ναι/Όχι)
hide_teaching_calendar tinyint(1) Δήλωση καθηγητή εάν επιθυμεί να δημοσιεύεται το ημερολόγιο των διδασκαλιών του σε κηδεμόνες και μαθητές (Ναι/Όχι

Δομή πίνακα “ειδικότητα καθηγητή” (teaching_field)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
id int(11) Αναγνωριστικό εγγραφής
name varchar(100) Όνομα
short_name varchar(50) Συντομογραφία

Δομή πίνακα “σύνοδος” (zzzsys_session)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
zzzsys_session_id varchar(25) Αναγνωριστικό εγγραφής
sss_zzzsys_user_id varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
sss_timeout bigint(20) Χρόνος αυτόματης αποσύνδεσης
zzzsys_session_log_added_at datetime Χρονοσφραγίδα προσθήκης εγγραφής
zzzsys_session_log_added_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_session_log_changed_at datetime Χρονοσφραγίδα αλλαγής εγγραφής
zzzsys_session_log_changed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_session_log_viewed_at datetime Χρονοσφραγίδα πρόσβασης εγγραφής
zzzsys_session_log_viewed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη

Δομή πίνακα “χρήστης” (zzzsys_user)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
zzzsys_user_id varchar(25) Αναγνωριστικό εγγραφής
sus_zzzsys_user_group_id varchar(25) Αναγνωριστικό ομάδας χρηστών
sus_name varchar(50) Πλήρες όνομα χρήστη
sus_email varchar(255) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη
sus_login_name varchar(100) Όνομα χρήστη
sus_login_password varchar(40) Κωδικός πρόσβασης (κρυπτογραφημένος)
zzzsys_user_log_added_at datetime Χρονοσφραγίδα προσθήκης εγγραφής
zzzsys_user_log_added_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_user_log_changed_at datetime Χρονοσφραγίδα αλλαγής εγγραφής
zzzsys_user_log_changed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_user_log_viewed_at datetime Χρονοσφραγίδα πρόσβασης εγγραφής
zzzsys_user_log_viewed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
login_with_email_account tinyint(1) Πρόσβαση μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ναι/Όχι)

Δομή πίνακα “ομάδα χρηστών συστήματος” (zzzsys_user_group)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
zzzsys_user_group_id varchar(25) Αναγνωριστικό εγγραφής
sug_code varchar(50) Αναγνωριστικό όνομα ομάδας
sug_description varchar(255) Περιγραφή
sug_zzzsys_access_level_id varchar(25) Αναγνωριστικό επιπέδου πρόσβασης
zzzsys_user_group_log_added_at datetime Χρονοσφραγίδα προσθήκης εγγραφής
zzzsys_user_group_log_added_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_user_group_log_changed_at datetime Χρονοσφραγίδα αλλαγής εγγραφής
zzzsys_user_group_log_changed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_user_group_log_viewed_at datetime Χρονοσφραγίδα πρόσβασης εγγραφής
zzzsys_user_group_log_viewed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη

Δομή πίνακα “ιστορικό σύνδεσης χρήστη” (zzzsys_user_log)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
zzzsys_user_log_id varchar(25) Αναγνωριστικό εγγραφής
sul_zzzsys_user_id varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
sul_ip varchar(25) Διεύθυνση υπολογιστή (IP)
sul_start datetime Χρονοσφραγίδα έναρξης συνόδου
sul_end datetime Χρονοσφραγίδα τελευταίας ενέργειας χρήστη
zzzsys_user_log_log_added_at datetime Χρονοσφραγίδα προσθήκης εγγραφής
zzzsys_user_log_log_added_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_user_log_log_changed_at datetime Χρονοσφραγίδα αλλαγής εγγραφής
zzzsys_user_log_log_changed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη
zzzsys_user_log_log_viewed_at datetime Χρονοσφραγίδα πρόσβασης εγγραφής
zzzsys_user_log_log_viewed_by varchar(25) Αναγνωριστικό χρήστη

Δομή πίνακα “αποτυχημένη προσπάθεια σύνδεσης χρήστη” (zzzsys_user_login_failure)

Στήλη Τύπος Περιγραφή
zzzsys_user_login_failure_id varchar(25) Αναγνωριστικό εγγραφής
sul_ip varchar(25) Διεύθυνση υπολογιστή (IP)
sul_datetime datetime Χρονοσφραγίδα προσπάθειας
sul_username varchar(50) Όνομα χρήστη